top of page

סיכום פעילות העמותה- 2022


נרגשים להציג בפניכם את העשייה של העמותה בשנת 2022 בזכות שיתופי הפעולה בין התורמים, המתנדבים והגורמים השונים. ממשיכים בכל הכוח את העזרה השנה.

bottom of page